Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HERSTELLINGS- & ONDERHOUDSFACTUREN 

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere strijdige algemene voor waarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant. In zulks geval dient de klant bij aangetekend schrijven bin nen de vijf werkdagen na emissiedatum zijn afwijkingen op onderhavige voorwaarden te laten kennen aan de hersteller en voor zover deze laatste hierop niet schriftelijk zou hebben geantwoord binnen eenzelfde termijn. In elk geval zullen deze voorwaarden toepasselijk zijn op elke latere herstellingsfactuur aan de klant en worden aanzien als door hem volledig gekend. De hiervoor omschreven werkzaamheden, zijn geacht door de klant te zijn gegeven, behoudens deze, binnen de vijf werkdagen na afgifte dezer factuur, aangetekend aan de hersteller het bewijs van een afwijkende schriftelijke opdracht tussen de partijen, aanbrengt. De hersteller behoudt zich evenwel steeds het recht voor om werken en leveringen aan het voertuig van de klant uit te voeren - ook al werden dezen door laatstgenoemde niet opgedragen-telkens zo hij, n.a.v. de vordering der werken mocht vaststellen dat dezen om mechanische of verkeerstechnische veiligheidsredenen noodzakelijk zijn.

2. Uitvoeringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting gegeven. Elk geval van heirkracht, alsook de insolvabiliteit der klant, ontslaat dadelijk de hersteller van zijn uitvoeringsplicht. Elke vertraging in de uitvoeringstermijn, kan geen aanleiding geven aan de klant tot verbreking der opdracht zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de hersteller, noch tot enige eis tot schadeloosstelling en/of vergoeding.

3. Verplaatsingen door de hersteller met het voertuig der klant, gebeuren op risico dezer laatste.

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bedongen, worden de herstellingen zonder waarborg uitgevoerd. Bij koetswerkherstellingen kunnen afwijkingen in tinten en vormen, geen aanleiding geven tot verbreking noch tot schadeloosstelling en/of vergoeding. De waarborg dekt niet de normale slijtage van het herstelde of geleverde voertuig, onderdelen of organen. De waarborg kan niet door de klant worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik, nalatigheid, aan een gebrekkig of slecht onderhoud door de klant, noch wanneer het herstelde voertuig, d. m.v. onderdelen of organen werd hersteld of verbouwd die niet door de hersteller zelf werden geleverd of geplaatst. Door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de klant uitdrukkelijk dat de herstelling beantwoordt aan zijn wensen en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de klant binnen de maand na het ontdekken ervan per aangetekend schrijven nauwkeurig omschreven, melden aan de hersteller, dit alles op straffe van verval. Indien de herstellingskosten € 250,00 overschrijden, behoudt de hersteller zich het recht voor om een voorschot of provisie te innen alvorens de werken aan te vatten. Overeenkomstig artikel 1612 B.W. kan de hersteller een retentierecht laten gelden op het voertuig zolang de integrale factuur hem niet werd betaald. Indien de klant nog een ander factuur heeft openstaan, kan de hersteller op basis hiervan eveneens een retentierecht laten gelden op het voertuig. De leveringstermijnen van de hersteller worden enkel bij wijze van indicatie gegeven en verbinden de hersteller niet, noch in dien de vertraging te wijten is aan overmacht, noch aan vertraging bij de levering van onderdelen door een leverancier. Elk geval van heirkracht, alsook de insolvabiliteit van de klant ontslaat de hersteller dadelijk van zijn uitvoeringsplicht. De overschrijding van de geraamde herstellingstermijn kan nooit aanleiding geven voor de cliënt tot enige schadevergoeding of tot de, volledige of gedeeltelijke, ontbinding van de overeenkomst, tenzij in geval van een bewezen fout uitsluitend toe te schrijven aan de hersteller. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen toevertrouwd voor herstelling of voor andere werken in ont vangst genomen na hun uitvoering uitsluitend in onze onderneming, alwaar het risico overgaat op de opdrachtgever. Zo niet worden de toevertrouwde goederen verzonden op uitsluitend risico van de cliënt. Tenzij anders overeengekomen, zijn eventu ele vervoers- en verzekeringskosten ten laste van de klant. Indien de klant de goederen toevertrouwt voor werken of herstelling niet afhaalt op het voorziene tijdstip, gebeurt de opslag en bewaring in onze magazijnen van deze goederen, in afwachting van hun afhaling door de klant, voor risico en kosten van de klant en zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een staangeld van € 5,00 per dag voor personenwa gens, € 10,00 per dag voor bestelwagens, campingcars en busjes tot 9 personen, € 25,00 per dag voor vrachtwagens, trekkers en afzonderlijke opleggers, allen exclusief BTW aangerekend worden. Partijen komen overeen dat de opgedragen herstelling en/of onderhoudswerkzaamheden louter een middelenverbintenis be treffen. Zulks geldt ook voor het onderwerpen van het voertuig aan de technische keuring (schouwing). Elk voertuig dient ons proper te worden overgemaakt en totaal leeg te zijn van voorwerpen, anders dan deze die verplicht bij het voertuig horen. De hersteller kan in geen enkel geval worden aangesproken voor diefstal, verlies of beschadiging van voorwerpen die zich in het voertuig bevinden.

5. Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar ter firma van de hersteller. Elk bedrag, onvereffend op vervaldag, geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot: a) een schadevergoeding wegens wanbetaling van 20 % op het factuurbedrag met een minimum van € 50. b) een achterstalligheidsintrest van 1,25 % per maand.

6. Aanvaarding van huidige factuur geldt als aanvaarding van bovenstaande verkoopsvoorwaarden, tenzij de klant bij aan getekend schrijven binnen de vijf werkdagen na emissiedatum zijn afwijkingen op bovenvermelde voorwaarden heeft laten kennen aan de hersteller en deze hierop binnen een zelfde termijn schriftelijk niet zou hebben gereageerd. In elk geval zullen deze verkoopsvoorwaarden toepasselijk zijn op elke latere herstellingsfactuur aan de klant en worden aanzien als door hem volledig gekend.

7. Bij betwistingen omtrent factuur en/of herstellingen zijn enkel de rechtsmachten van de woonplaats der hersteller, bevoegd. In geval van betwistingen is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. De klant verklaart zich akkoord met de mogelijkheid dat de procedure van de summiere rechtspleging (artikel 1338 e.v. Ger. W.) wordt toegepast. 

We zijn iedere weekdag open van 8:00 - 12.15 uur en van 13.15 - 18.00 uur. Op vrijdag sluiten we om 17u00. Je kan bij ons terecht voor een onderhoud aan je wagen of een advies op maat bij de aankoop van een nieuw of een tweedehands voertuig.

Garage Alain

Volg ons